Zamknięcie przedszkola

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedszkole warunkowo może prowadzić zajęcia stacjonarne wyłącznie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice spełniający powyższe wymogi są proszeni o kierowanie wniosków do dyrektora na adres e-mailowy: przedszkole197@wp.pl Drodzy rodzice przypominamy nauczyciele oraz dzieci są objęci kwarantanną do 02.04.2021 r. Rodzice, którzy będą wysyłać wniosek do dyrekcji proszeni są o uwzględnienie daty zapewnienia opieki przez przedszkole nad ich dziećmi dopiero od 06.04.2021 r. do-09.04.2021 r.

Z wyrazami szacunku Dyrekcja Przedszkola 197